คำร้องขอฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ต้องดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2567

ดังนั้นจึงให้นักศึกษาระดับชั้นดังกล่าวปฏิบัติดังนี้

1. กรอกข้อมูลสถานประกอบการหรือสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2566 เพื่อให้วิทยาลัยฯ ดำเนินการส่งเอกสารขอฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาให้กับสถานประกอบการ

2.ให้นักศึกษาแสกนเอกสารแบบตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการแล้วนำมาอัพโหลดในระบบ

3.ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมพิมพ์และเข้าเล่มด้วยหน้าปกสีแดง เพื่อใช้บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ติดต่อสอบถาม 

วิชาการ 045980224

Facebook : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

Line : @evcamnat

หมายเหตุ*** วัน-เวลาราชการ

แชร์ข่าว