คำร้องขอกู้กยศ

close-up hand typing keyboard computer in coffee shop

***ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอกู้ กยศ. ยื่นคำขอแบบระบบดิจิทัล DSL

ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารแล้วกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย พร้อมติดรูปถ่ายและแนบเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอกู้ยิมเงิน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดาหรือผู้ปกครอง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน(ถ้ามี)

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส(ถ้ามี)

5. เอกสารประการรับรองรายได้

     5.1 มีรายได้ประจำ(หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน)

     5.2 ไม่มีรายได้ประจำ (หนังสือรับรายรายได้ครอบครวของผู้กู้ยืม(แบบ กยศ./กรอ. 102) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้)

6. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

7. ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา

8. บันทึกกิจกรรมจิตอาสา

9. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ. 103)

10. อื่นๆ (ถ้ามี)…………………………………………………………………

ส่งที่ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ 93 ม.10 ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

ธุรการโทร 0-4552-4529

อ.สมคิด นามสิงห์ษา 0-8530-33204

แชร์ข่าว