ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

ด้วยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 โดยให้จัดภายใต้ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือให้จัดการแข่งขันโดยไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันออกนอกพื้นที่ภายในจังหวัด และให้พิจารณาการจัดการแข่งขันในรูปแบบ On site ภายในจังหวัด และ รูปแบบ On line ในรายวิชาหรือการประกวดตามความเหมาะสมตามความนั้น อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ (A-Tech) ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันแบบ On-site ในจังหวัดและมีการจัดแข่งขันในประเภทพาณิชยกรรมและประเภทอุตสาหกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประเภทพาณิชยกรรมจำนวน 10 รายการในรูปแบบ On-site การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 3 รายการ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 1 รายการ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 1 รายการและการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 1 รายการในรูปแบบ On-line สรุปรวมรายการที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 16 รายการ

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้ทั้งหมด 16 รายการดังต่อไปนี้

  • เหรียญทองจำนวน 3 รายการ
  • เหรียญเงินจำนวน 6 รายการ
  • เหรียญทองแดงจำนวน 3 รายการ
  • ชมเชย 1 รายการ
ที่ชื่อ-นามสกุลรายการแข่งขันประเภทระดับชั้นรางวัลอาจารย์ผู้ควบคุม
1.นายศิริชัย ไชยพาณิชย์ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์บุคคลปวส.เหรียญทองอาจารย์กุลเดช เชื้อพหล
2.นายวุฒิชัย รวมทรัพย์ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นบุคคลปวช.เหรียญทองอาจารย์กุลเดช เชื้อพหล
3.นายณรงค์ฤทธิ์ วิจิตรศรีทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บุคคลปวช.เหรียญทองอาจารย์สุวัฒน์ สุวรรณกูฏ
4.นางสาวพรทิพย์ รากวงศ์ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดียบุคคลปวช.เหรียญเงินอาจารย์สมภพ นาโสก
5.นายสันติภาพ วงศ์เวียน
นายธีระศักดิ์ เมืองปาก
ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสมทีมปวส.เหรียญเงินอาจารย์สมภพ นาโสก
6.นายปัญญา กระจ่างใจทักษะการสร้างเว็บไซต์บุคคลปวช.เหรียญเงินอาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์
7.นางสาวพัชรินทร์ อุ่นเมืองทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจบุคคลปวช.เหรียญเงินอ.อทิตยา ปานแดงสุก
8.นางสาวกุลฉัตร เหล่าหล้าทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจบุคคลปวส.เหรียญเงินอาจารย์อทิตยา ปานแดงสุก
9.นางสาวลลิตา อ่อนศรีทักษะโปรแกรมกราฟิกบุคคลปวช.เหรียญเงินอาจารย์อภิญพร ขันจันทา
10.นายธีรศักดิ์ คำพลงามทักษะโปรแกรมกราฟิกบุคคลปวช.เหรียญทองแดงอาจารย์อภิญพร ขันจันทา
11.นางสาวพลอย นาดีการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยบุคคลปวช.เหรียญทองแดงอาจารย์สมศรี นนทสิงห์
12.นางสาวเสาวลักษณ์ เข็มสุขการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษบุคคลปวช.เหรียญทองแดงอาจารย์ดวงฤดี สุวะไกร
13.นางสาวนิจจารีย์ ไชยเลิศวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีทีมปวส.ชมเชยอาจารย์นาถฤดี ยมกวาง

รางวัลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

  • เหรียญทองแดง 1 รายการ
  • ชมเชย 2 รายการ
ที่ชื่อ-นามสกุลประเภทนวัตกรรมชื่อนวัตกรรมระดับชั้นรางวัลอาจารย์ผู้ควบคุม
11. นางสาวจิรภิญญา คำชุมภู
2. นางสาวอุบลวรรณ ป้องภัย
3. นางสาวอรปรียา บุญพิทักษ์
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์แผ่นประคบสมุนไพรบรรเทาอาการปวดส้นเท้าปวช.เหรียญทองแดง1. อาจารย์ประนัดดา จันทร์เพ็ชร
2. อาจารย์รัตนาวลี ไชยวงค์
2.1. นางสาวบุษราภรณ์ ปาละ
2. นางสาวมุทิตา ขวัญเมือง
3. นายกิตติศักดิ์ โชคสุข
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตอุปกรณ์ซีลสูญญากาศแบบไม่ใช้ไฟฟ้าปวช.ชมเชย1. อาจารย์จุฬาลักษณ์ วิจิตรเชื้อ
2. อาจารย์กุลรวี ศรีวรรณ
3.1. นายสุระชัย มีนิสสัย
2. นางสาวชลธิชา เพ็ชรทอง
3. นางสาวแพรวา มาลาอุตม์
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตอุปกรณ์เติมออกซิเจนปลาแบบไม่ใช้ไฟฟ้าปวช.ชมเชย1. อาจารย์จุฬาลักษณ์ วิจิตรเชื้อ
2. อาจารย์กุลเดช เชื้อพหล

แชร์ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *