กำหนดการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคบ่าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ได้มีมติจากคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ให้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของนักศึกษาภาคบ่าย ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ ๙– ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ. ด้วยระบบ E-Testing

ตารางสอบ ๙-๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เพื่อให้การดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ส่วนของนักเรียน – นักศึกษา ที่ต้องเตรียมเข้าสอบ มีดังนี้

    ๑. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน – นักศึกษา ตามระเบียบของวิทยาลัยฯ

    ๒. ชำระค่าใช้จ่าย และยืนยันการเข้าสอบปลายภาค (กรณีไม่กู้ กยศ.)

    ๓. นำบัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา ตัวจริง มาด้วย

    ๔. โทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต เพื่อใช้สำหรับการสอบ

    ๕. สายชาร์จ พาวเวอร์แบงค์ เพื่อสำรองแบตเตอรี่

 

หากนักศึกษา ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎระเบียบที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนด ทางวิทยาลัยฯ จะถือว่า     สละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

วิชาการ                 ๐๔๕ ๙๘๐ ๒๒๔                                      

ธุรการ – การเงิน   ๐๔๕ ๕๒๔ ๕๒๙                                     

โทรสาร                 ๐๔๕ ๕๒๔ ๕๒๙                                     

** หมายเหตุ** (วัน – เวลา ทำการ)    

แชร์ข่าว