วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 22 รายการ
สรุปผลการแข่งขันวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้ทั้งหมด 22 รางวัล ได้แก่
– เหรียญทอง 14 รายการ🥇🥇🥇
– เหรียญเงิน 6 รายการ 🥈🥈🥈
– เหรียญทองแดง 1 รายการ 🥉🥉🥉
– ชมเชย 1 รายการ 🎖🎖🎖
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและอาจารย์ ที่ได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ และมีความกล้าแสดงออก
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
รายการที่ชื่อ-นามสกุลรายการแข่งรางวัลระดับชั้นอาจารย์ผู้ควบคุม
1นายวุฒิชัย รวมทรัพย์ทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์เหรียญทองปวส.อาจารย์กุลเดช เชื้อพหล
2นางสาวลลิตา อ่อนศรีทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2020เหรียญทองปวส.อาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์
3นางสาวอารยา นามโคตรทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเหรียญทองปวช.อาจารย์กุลเดช เชื้อพหล
4นายสยุมภู สระหนองห้างทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2020เหรียญทองปวช.อาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์
5นายณรงค์ฤทธิ์ วิจิตรศรีทักษะการติดตั้งเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์เหรียญทองปวส.อาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์
6นางสาววราภรณ์ คงนิลการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เหรียญทองปวช.อาจารย์สุภารัตน์ ยาละศรี
7นางสาวคันธรส ภาคพรมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์เหรียญทองปวช.อาจารย์ประนัดดา จันทร์เพ็ชร
นางสาวฉันทิกา มุทาพร
นางสาวณัฐริกา ช่วยบำรุงวงศ์
8นางสาววธูพิตรา คมกล้าทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวเหรียญทองปวช.อาจารย์วลัยลักษณ์ สังขพิทักษ์
9นายทินภัทร หลอดคำทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวเหรียญทองปวส.อาจารย์วลัยลักษณ์ สังขพิทักษ์
10นายธรณ์ สิงหาสารทักษะการติดตั้งเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเหรียญทองปวช.อาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์
11นางสาวรินรดา ภูคำใบทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์เหรียญทองปวช.อาจารย์วลัยลักษณ์ สังขพิทักษ์
12นางสาวละอองดาว ลางเงินการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเหรียญเงินปวช.อาจารย์ดวงฤดี สุวไกร
13นางสาวพิสมัย ศรีหินการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยเหรียญเงินปวช.อาจารย์สมศรี นนทสิงห์
14นางสาวธนพร โพธิ์ภูมิทักษะธุรกิจค้าปลีกเหรียญเงินปวช.อาจารย์สัญระญา จำปานิล
นางสาวลภัสรดา มุทุจิตร
15นางสาวนริสรา คำมาการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งเหรียญเงินปวช.อาจารย์สุภารัตน์ ยาละศรี
16นายกฤตเมธ แก้วมงคลทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนเหรียญเงินปวช.อาจารย์กาญจนชัย ณ เชียงใหม่
นายสมพล สีทน
17นายจุนโฮว ลีทักษะโปรแกรมมัลติมีเดียเหรียญทองปวช.อาจารย์สมภพ นาโสก
นายปารเมศ สุดามาตย์
นางสวศิริภา ศรีไพร
18นายธนนาคิน แสนหวังทักษะโปรแกรมกราฟิกเหรียญทองปวช.อาจารย์วลัยลักษณ์ สังขพิทักษ์
19นางสาวสุกัญญา ศรีชมชื่นทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจเหรียญทองปวช.อาจารย์สุพิศ ชิณกธรรม
20นางสาวญาดา คมกล้าทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นเหรียญเงินปวช.อาจารย์สุวัฒน์ สุวรรณกูฏ
21นายกิตติภัฎ ภูตะเวชทักษะเทคนิคการนำเสนอขายเหรียญทองแดงปวช.อาจารย์อภิญพร ขันจันทา
นางสาวณัฐธิดา กตัญญู
นางสาวปิ่นมณีนุช วงค์ดา
22นางสาวรุ่งฤดี เขียวประจบทักษะการสร้างเว็บไซต์ชมเชยปวช.อาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์
แชร์ข่าว