คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

ให้นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ทุกสาขา กรอกคำร้องขอสำเร็จการศึกษาพร้อมแนบเอกสาร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567

ไฟล์เอกสารที่ต้องแนบดังนี้ (ให้รวมเป็น 1 ไฟล์ .pdf)

  • 1.สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม
  • 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักศึกษา
  • 3.สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา
  • 4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา
  • 5.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
  • 6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา
  • 7.สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
  • 8.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

ให้นักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป มายังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ที่อยู่ในการจัดส่งรูปขนาด 1 นิ้ว

ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

93 ม.10 ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร. 045524529

ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกระเบียบ

แชร์ข่าว