วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ได้มีมติให้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาภาคบ่าย (โดยการสอบผ่านระบบออนไลน์ www.evc.ac.th) กำหนดสอบในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 18-19 มีนาคม 2566 นี้

ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯ ให้นักศึกษาเข้าทำการสอบตามตาราง และวันเวลาที่กำหนด  

หากนักศึกษา ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎระเบียบที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนด ทางวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 18-19 มีนาคม 2566

แชร์ข่าว