กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน – นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรณ กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียน – นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน แนะนำคณะครู อาจารย์ กฎระเบียบในการปฏิบัติตนเป็นนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้อย่างถูกต้อง พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ในการจัดการเรียน การสอนและฝึกปฏิบัติ พร้อมนำสัมภาระเข้าหอพักในวันจันทร์ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารใจปานแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรรณ

สำหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ (ปวช.๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่พักประจำให้รายงานตัวเข้าหอพักพร้อมสัมภาระ ในวันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น.

สัมภาระที่ต้องเตรียมสำหรับเข้าหอพัก(นักศึกษาพักประจำ)

แชร์ข่าว