นวัตกรรมครูประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับรายชื่อนวัตกรรม
1การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในการเรียนวิชาทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2Download
2การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการตลาดเบื้องต้น เรื่องการส่งเสริมการตลาด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติDownload
3การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสมุดรายวันทั่วไปในวิชาการบัญชีเบื้องต้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1Download
4การพัฒนาความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล โดยใช้เกมนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณDownload
5การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ Learning English Vocabulary with Games Performed by vocational certificate level 1st year at Ekawan vocational collegeDownload
6การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดDownload
7การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
Download
8การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ โดยใช้แบบฝึกซ่อมเสริม เรื่องการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชา การบัญชีเบื้องต้นDownload
9ศึกษาการนวดไทยที่มีต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณในวิชานวดเพื่อสุขภาพDownload
10การปรับพฤติกรรมนักศึกษาคุยกันในชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณDownload
11เรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลิตผลงานของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิตในรายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์Download
12เรื่องการพัฒนาทักษะพิมพ์ดีดสัมผัสตามแป้นพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นระดับชั้นปวช.ปีที่ 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณDownload
13เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่องการใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชั่น สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณDownload
14เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณDownload
15เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิชาการสร้างเว็บไซต์Download
16เรื่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ google classroom ของนักศึกษาระดับชั้นปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณDownload
17เรื่องเจตคติที่มีต่อตนเองด้านวินัยความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นปวช.ปีที่ 2Download
18เรื่องทัศนคติต่อความสำคัญของภาษาในอาเซียน (Attitude towards impoutance of ASEAN languages)Download
19เรื่องรายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนระดับชั้นปวช.ปีที่ 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณDownload
20เรื่องศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและเปลี่ยนแปลงเจตคติของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาDownload
แชร์ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *