Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ชุดประจำวิทยาลัย

การแต่งกายของนักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

 

ชุดนักศึกษาชาย - หญิง (ปวช.)

 

 ชุดนักศึกษาชาย - หญิง (ปวส.)

 

ชุดชมรม

 

 ชุดพละ

 

ชุดกิจกรรม

 

 

** หมายเหตุ**ตารางการแต่งกายประจำสัปดาห์ 

วันจันทร์

ชุดนักศึกษา

วันอังคาร

ชุดนักศึกษา

วันพุธ

ชุดชมรม

วันพฤหัสบดี

ชุดพละ

วันศุกร์

ชุดกิจกรรม