Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ประจำปีการศึกษา 2559

โครงงานนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประจำปีการศึกษา 2559

 

ชื่อโครงงาน

 

 1. การศึกษาการสร้างระบบคลังพัสดุวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
 2. การทำกระปุกออมสินอัจฉริยะด้วยบอร์ด ArduinoUNO R3
 3. ระบบวัดความชื้นในดินรดน้้าต้นไม้อัตโนมัติด้วย Raspberry pi
 4. การออกแบบระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุด
 5. ทำป้ายไฟ ติดต่อสอบถามด้วย บอร์ด Arduino UNO R3
 6. การประยุกต์ใช้ กล้องวงจรปิด จาก Active Webcam
 7. ตลาดกลางออนไลน์ จังหวัดอำนาจเจริญ
 8. ระบบการจัดการ ห้องสมุด E - Library
 9. ระบบร้านขายหนังสือออนไลน์
 10. ระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านหว้านน้อย
 11. ระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ
 12. ระบบสารสนเทศหอพักออนไลน์
 13. ระบบบริหารจัดการภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก
 14. ระบบสารสนเทศโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์
 15. การบริหารจัดการ Bandwidth ภายในองค์
 16. ให้บริการกล้องวงจรปิดแบบ Online โดยใช้ CAM Wizard
 17. การพัฒนาเว็บไซต์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 18. การบริหารจัดการระบบเครือข่าย ด้วยโปรแกรม Sniffer Pro
 19. ระบบธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนบ้านนาส่วง  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 20. ร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน พิมพัฒน์ กรุ๊ป  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 21. ระบบบริหารจัดการการขาย  กรณีศึกษา บริษัทคาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด