Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ประจำปีการศึกษา 2559

โครงงานนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประจำปีการศึกษา 2559

 

ชื่อโครงงาน

 

 1. การสร้างสื่อการเรียน  วิชา ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม  Adobe  Flash  Professional  CS6
 2. สื่อการสอนการสร้างโฆษณาอนิเมชั่น 3D ด้วยโปรแกรม ADOBE AFTER EFFECT CS6
 3. การสร้างเอฟเฟ็กต์โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effects CS6
 4. การสร้างสื่อการสอน ด้วยโปรแกรม ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS6
 5. การพัฒนาเว็บไซต์ กรณีศึกษา บริษัททิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
 6. ระบบสารสนเทศการประมูลสินค้าออนไลน์
 7. ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าพวน 
 8. ระบบสารสนเทศจัดการหอพักรุ่งแก้ว
 9. ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา สำนักงานตลาดกลางยางพารา
 10. ระบบสารสนเทศออนไลน์การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
 11. ระบบสารสนเทศออนไลน์ธนคารออมสิน
 12. เปรียบเทียบการทำงานของโปรแกรม Zamzom Control และ โปรแกรม Parental Control Monitor ในการควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต
 13. แอพพลิเคซั่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มสมาซิกประซาคมอาเซียน   ด้วยระบบประปฏิบัติการแอนดรอยด์
 14. ระบบซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ร้าน NEGO SHOP โดยใช้ ZEN-CART
 15. ระบบซื้อ-ขายออนไลน์ร้าน MEADSAI SHOP โดยใช้ PRESTASHOP
 16. แอพพลิเคซั่นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การวินิจฉัยโรคเบาหวานด้วยตนเอง
 17. แอพพลิเคซั่นบริหารจัดการ หอพักหญิงพลอยภัทรา
 18. การประยุกต์ ใช้ Forefront Threat Management Gateway 2010
 19. ระบบ Call Center ด้วย Asterisk Server  บน Debian Linux
 20. ระบบ VOIP โดยใช้ Asterisk Server บน Fedora Core Linux
 21. ระบบการตรวจสอบ Rouge AP ด้วย Network Stumbler
 22. ระบบงานสารบรรณเจ้าพนักงานธุรการสำนักงานจัดหางาน
 23. ระบบซื้อ-ขายร้านเภสัชกรวสันต์บึงลี
 24. ระบบบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสวง
 25. ระบบบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้าหมู่บ้าน กรณีศึกษา: บ้านห้วยมะเขือ
 26. การพัฒนาเว็บไซต์ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลหนองลาด
 27. เว็บไซต์โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
 28. เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 29. ระบบการใช้งาน Cloud Computing กรณีศึกษาการใช้งาน OpenStack
 30. การพัฒนาเว็บไซต์ E-Commerce
 31. เว็บไซต์ขายสินค้าอุปกรณ์ชาไข่มุก กรณีศึกษา ร้านมีดีชานมไข่มุก
 32. การสร้างระบบสารสนเทศกรณีศึกษา โรงเรียนบ้านสีเสียด
 33. การสร้างเว็บไซต์ กรณีศึกษาร้านชาบู Zeed เสริมไทยคอมเพล็กซ์
 34. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านกาแฟ
 35. ระบบงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
 36. การพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอสารสนเทศ  สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าบนเครือข่าย อินเตอร์เน็ต
 37. การพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อเสนอสารสนเทศส่าหรับผู้มารับบริการตรวจทางรังสีวิทยา
 38. การพัฒนาระบบการจดั การตัวแทนผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ฝากเว็บ
 39. รูปแบบการจัดการสินค้า OTOP ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกในเชิงธุรกิจ : กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพทำ เครื่องทองเหลือง 2 บ่านปะอาว หมู่ที่ 5 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 40. การพัฒนาเว็บการออกกำลังกาย
 41. การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดเก็บข้อมูลผักพื้นบ้าน
 42. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นตราสินค้าของธุรกิจ กาแฟ