Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวกิจกรรม

Congratulations2021...เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 20 ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยมี ดร.เอกอนันต์ ณ เชียงใหม่เป็นประธานในพิธีซึ่งในปีการศึกษานี้เราได้จัดให้มีการตรวจหวัดไข้และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และจำกัดพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร โดยปีการศึกษานี้มีที่สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 241 คน  ได้แก่

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)จำนวน 112 คน โดยแบ่งเป็น
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 74 คน
-สาขางานการบัญชี จำนวน 30 คน
-สาขาการตลาด จำนวน 8 คน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)จำนวน 129 คน โดยแบ่งเป็น
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 91 คน
-สาขาการบัญชี จำนวน 10 คน
-สาขาการตลาด จำนวน 24 คน
-สาขาธุรกิจสถานพยาบาล จำนวน 4 คน

 

 

รูปภาพเพิ่มเติมคลิก