Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

แผนปฏิบัติงาน2556

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

พฤษภาคม 2556

 

คำนำ

 

                การจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2556  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ดำเนินการขอข้อมูลความต้องการจากงาน  และฝ่ายต่างๆ  ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557นำมารวบรวมเสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่ออนุมัติ

             วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัยฯ  จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)และของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานอกจากนี้การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปีครั้งนี้ยังมุ่งตอบสนองของสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ยึดมั่นประชาธิปไตยมีคุณธรรมความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ข้อมูลทำให้การจัดทำแผนสำเร็จสำหรับเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป