Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

     นักศึกษาปวส.ปีที่ 2 และปวช.ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ให้ทำการดาวน์โหลดใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาแล้วพิมพ์หน้าหลังและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารตามด้านล่างนี้ส่งมายังที่อยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  

  

ดาวน์โหลดใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา  ***พิมพ์หน้าหลัง

เอกสารที่ต้องแนบส่ง

1.ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 แผ่น 

2.สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 1 แผ่น

3.รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 5 แผ่น(ชุดนักศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัย)

4.สำเนาบัตรประชาชน นักศึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 แผ่น

5.สำเนาทะเบียนบ้าน นักศึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 แผ่น

 

ที่อยู่ส่งเอกสาร

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ  93 ม.10 ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

 

  045-524529

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

เพิ่มเพื่อน @evcamnat

  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.