Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวกิจกรรม

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณขอขอบพระคุณคณะวิทยากรและจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่อบรมให้ความรู้และความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ โดยมีนางนาถฤดี ยมกวาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ