Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ประจำปีการศึกษา 2561

ผลงานนักศึกษาปวส. ปีการศึกษา 2561

ชื่อโครงการปวส. ปีการศึกษา 2561 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01แอปพลิเคชั่นแอนดรอยด์ พจนานุกรมอังกฤษไทย
02การเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมในระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
03การพัฒนาระบบสารสนเทศร้านค้า RNS
04การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นควบคุมการเปิด-ปิดไฟ บนระบบปฏิบัติการ Android
05การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบ เช็คชื่อนักศึกษา บนระบบปฏิบัติการ Android
06ระบบการจัดการให้บริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้
07ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง
08ระบบจองตั๋วรถตู้ออนไลน์ 
09ระบบจัดการงานตรวจสอบคุณภาพ(FQC)บริษัท ชัยมนัส บอดี้ จำกัด
10ระบบบริหารการจัดการยืม - คืน ครุภัณฑ์วัดโพธิ์ทอง
11ระบบบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี
12ระบบบริหารจัดการ แดงฟาร์มเห็ด
13ระบบบริหารจัดการเช่า-ซื้อรถยนต์
14ระบบบริหารจัดการเช่ารถยนต์
15ระบบบริหารจัดการโครงการบ้านจัดสรรค์ ฟ่าเคียงดาว
16ระบบบริหารจัดการโรงสีข้าวมิตรเจริญ จังหวัดอุดรธานี
17ระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
18ระบบบริหารจัดการคณะกองยาว ส.สาคร บ้านโนนหัน ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร
19ระบบบริหารจัดการฟาร์มจระเข้อิเล็กทรอนิกส์ 
20ระบบบริหารจัดการร้านเช่าชุดเกษตร
21ระบบบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเดอะโกล
22ระบบบริหารจัดการสหกรณ์หมู่บ้าน
23ระบบบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา
24การพัฒนาเกม RPG ด้วย DirectX
25การพัฒนาฉลากบรรจุภัณฑ์ยาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาที่ผลิตด้วยระบบการพิมพ์สกรีน
26การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการออกแบบเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS2
27การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนโปรแกรม Visual Basic 2005
28การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX 2004 ขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไป
29การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
30การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมแบบจำลองสถานการณ์บนอินเทอร์เน็ตในการปรับพื้นฐาน เรื่อง พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
31การพัฒนาสื่อการสอนวิชาการจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 
32การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อผลิตสื่อการสอน สำหรับครูระดับประถมศึกษา
33การสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
34การสร้างภาพเคลื่อนไหวเสมือนจิง 3 มิติ สำหรับการลีลาสจังหวะวอลซ์เบื้องต้นโดยใช้เทคนิค Articulated Animation
35การสร้างหนังสือคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้โปรแกรม
36ชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
37บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
38โปรแกรมนำเสนอประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาดกแบบมัลติมีเดีย
39ระบบการตรวจสอบและแจ้งเตือนความผิดพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์
ชื่อโครงการปวส. ปีการศึกษา 2561 สาขาการบัญชี
40การจัดทำบัญชีธุรกิจชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี
41การดำเนินงานเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดอุบลราชธานี
42การศึกษาสภาพการดำเนินงานการเงินของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
43แนวทางการปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย
44ศึกษาระบบบริหารจัดการการเงินนอกงบประมาณในสถานศึกษาขนาดเล็ก
45หลักสูตรฝึกอบรมวิชาบัญชีฟาร์มสำหรับเกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
46ปัญหาการปฏิบัติงานการเงินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงราย
47แนวทางแก้ปัญหาเงินคงคลัง โดยการบริหารเงินนอกงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
48คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการต้องการในจังหวัดพะเยา