Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ประจำปีการศึกษา 2560

ผลงานนักศึกษาปวส. ปีการศึกษา 2560

 

ชื่อโครงการปวส ปีการศึกษา 2560 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01ระบบการสอนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์โซลาริสบนเทคโนโลยีจาวา
02ระบบช่วยสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
03ระบบเช่าวิดีโอผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
04สื่อการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมโคบอลโดยใช้ HTML และ JAVA APPLET
05การสร้างนวัตกรรม E- Learning เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี
06การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการสร้างงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์
07การประยุกต์ใช้สถานีวิทยุออนไลน์ โดย SHOUTcast และ Jetcast
08การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานศึกษาโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาการสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
09การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชาการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
10การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชา กลยุทธ์การตลาดvvvvvพื้นหลัง
11การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนโปรแกรม Photoshop สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
12การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
13การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาธุรกิจ
14การสร้างบทเรียนการแสวงรู้บนเว็บเชิงคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
15การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเหมือนจริง โดยใช้เทคนิค Articulated Animation สำหรับกรณีศึกษาการทำโยคะท่าไหว้พระอาทิตย์
16การสร้างสื่อแอนิเมชันแนะนำวิธีการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม______....พื้นหลังเอาออก___
17การสั่งปิดหรือรีสต๊าทคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บและโทรศัพท์มือถือ Android
18การออกแบบและพัฒนา Application ถ่ายโอนข้อมูล FTP บน Android SmartPhone
19การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น msu freshy guide บนระบบปฏิบัติการ android
20โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
21ระบบจัดการสารสนเทศปลาน้ำจืดของไทย
22(NEIS) ISMS Integration for SOC
23ระบบบริหารจัดการบุคลากร ออนไลน์_____พื้นหลัง_______
24(NEIS) ระบบให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน
25(NEIS) ระบบล็อกเกอร์ ดีลิวอรี่
26(NEIS) ระบบตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
27(NEIS) แนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน COBIT 5
28(NEIS) การศึกษาการเชื่อมต่อส่วนควบคุมของบอทเน็ต
29(NEIS_T) A Study of Routing Recovery in RPL Protocol for Wireless Sensor Networks
30(NE) Software Monitor System
31ระบบบริหารจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management)
32ระบบสารสนเทศการจองยานพาหนะส่วนกลางของ บมจ.ทศท คอร์ปอเรชั่น
33(NEIS) Disaster Recovery Plan of Information Systems Case Study  SIA Thailand Co.,LTD
34แอพพลิเคชั่นควบคุมหุ่นยนต์สำรวจด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
35(NE) ระบบมอนิเตอร์การทำงานของเครือข่ายกรณีศึกษาบริษัท พร้อม เทคนิ
36(NE) ระบบส่งภาพเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบไร้สาย
37การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการลงทะเบียนโรงเรียนสอนพิเศษขั้นพื้นฐานการศึกษา
38(NE) Hospital Internet System Control
 
ชื่อโครงการปวส ปีการศึกษา 2560 สาขาบัญชี
01การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักบัญชีที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรในสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
02การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ทำบัญชี ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีไทย สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
03การศึกษาความพร้อมของกรรมการกองทุนในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ศึกษากรณี อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
04การศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
05การศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยเกี่ยวกับการดำเนินกิจการร้านค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่ที่มีผลต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตภาคเหนือ
06ความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงในตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในเขตการศึกษา 12
07ความคาดหวังและสภาพที่วเป็นจริงจากการสอบบัญชีของธุรกิจในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก
08ความพึงพอใจต่อสวัสดิการเงินกู้ธนาคารกรุงไทยของพนักงานฝ่ายบัญชี สำนักงานใหญ่ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
09ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการเงินและการบัญชีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
10ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบริการรับทำบัญชี ของสำนักงานสหพัฒน์การบัญชี ในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
11ปัญหาการค้างชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวารินชำราบ จำกัด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
12ศึกษาสภาพการดำเนินงานการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประจำปี 2547
13สภาพการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี