Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

แผนปฏิบัติงาน2557

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

พฤษภาคม 2557

 

คำนำ

 

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณดำเนินการขอข้อมูลความต้องการจากงาน และฝ่ายต่างๆ  ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557นำมารวบรวมเสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่ออนุมัติ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัยฯจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)และของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานอกจากนี้การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปีครั้งนี้ยังมุ่งตอบสนองของสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ยึดมั่นประชาธิปไตยมีคุณธรรมความเป็นไทย  ห่างไกลยาเสพติด  วิทยาลัยฯ  ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ข้อมูลทำให้การจัดทำแผนสำเร็จสำหรับเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป