แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

พฤษภาคม 2558

 

คำนำ

 

           การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณดำเนินการขอข้อมูลความต้องการจากงาน และฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558นำมารวบรวมเสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่ออนุมัติ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัยฯ  จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)และของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานอกจากนี้การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปีครั้งนี้ยังมุ่งตอบสนองของสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ยึดมั่นประชาธิปไตยมีคุณธรรมความเป็นไทย  ห่างไกลยาเสพติด  วิทยาลัยฯ  ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ข้อมูลทำให้การจัดทำแผนสำเร็จสำหรับเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป       

Enter your text here