Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ดาวน์โหลดเอกสาร

***ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอกู้ สำหรับนักศึกษากู้ กยศ.

 

กยศ. 101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน  

กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน(กยศ.)

กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน(กรอ.)

 

กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา 

แบบฟอร์มโครงการจิตอาสาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ 18 ชม./เทอม

 

  

ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร กยศ.101-103 และแบบฟอร์มโครงการจิตอาสา แล้วกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย พร้อมติดรูปถ่ายและแนบเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอกู้ยิมเงิน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดาหรือผู้ปกครอง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน(ถ้ามี)

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส(ถ้ามี)

5. เอกสารประการรับรองรายได้

     5.1 มีรายได้ประจำ(หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน)

     5.2 ไม่มีรายได้ประจำ (หนังสือรับรายรายได้ครอบครวของผู้กู้ยืม(แบบ กยศ./กรอ. 102) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้)

6. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

7. ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา

8. บันทึกกิจกรรมจิตอาสา

9. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ. 103)

10. อื่นๆ (ถ้ามี)...........................................................................

 

ส่งที่ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ 93 ม.10 ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

ธุรการโทร 0-4552-4529

อ.สมคิด นามสิงห์ษา 0-8530-33204

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

***ดาวน์โหลดเอกสารใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.3/ปวส.2

 

ดาวน์โหลดใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา  ***พิมพ์หน้าหลัง

เอกสารที่ต้องแนบส่ง

1.ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 แผ่น 

2.สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 1 แผ่น

3.รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 5 แผ่น(ชุดนักศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัย)

4.สำเนาบัตรประชาชน นักศึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 แผ่น

5.สำเนาทะเบียนบ้าน นักศึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 แผ่น

 

ที่อยู่ส่งเอกสาร

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ  93 ม.10 ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

 

 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

: @evcamnat