การสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (นักศึกษาภาคบ่าย)

ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ได้มีมติจากคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ให้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของนักศึกษาภาคบ่าย ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ ๑๔– ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ. ด้วยระบบ E-Testing 

ทั้งนี้ นักเรียน – นักศึกษา จะต้องชำระค่าใช้จ่ายให้กับทางวิทยาลัย เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าสอบ โดยทำการชำระไม่เกินวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผ่าน ธนาคารทหารไทยธนชาติ  (หากนักศึกษาไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามวันที่กำหนด ถือว่า สละสิทธิ์สอบ) กรณีนักศึกษาได้ทำการชำระแล้ว ให้สแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อยืนยันการชำระค่าใช้จ่ายกับทางวิทยาลัยฯ หรือนักศึกษาสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายของนักศึกษาได้ที่ ฝ่ายธุรการ โทร. ๐๔๕-๕๒๔๕๒๙

 

478-2-34600-3

ธนาคารทหารไทยธนชาติ
สาขาอำนาจเจริญ

สแกนแนบหลักฐานการชำระเงิน

เพื่อให้การดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ส่วนของนักเรียน – นักศึกษา ที่ต้องเตรียมเข้าสอบ มีดังนี้

    ๑. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน – นักศึกษา ตามระเบียบของวิทยาลัยฯ

    ๒. ชำระค่าใช้จ่าย และยืนยันการเข้าสอบปลายภาค (กรณีไม่กู้ กยศ.)

    ๓. นำบัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา ตัวจริง มาด้วย

    ๔. โทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต เพื่อใช้สำหรับการสอบ

    ๕. สายชาร์จ พาวเวอร์แบงค์ เพื่อสำรองแบตเตอรี่

 

หากนักศึกษา ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎระเบียบที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนด ทางวิทยาลัยฯ จะถือว่า     สละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

วิชาการ                 ๐๔๕ ๙๘๐ ๒๒๔                                      

ธุรการ – การเงิน   ๐๔๕ ๕๒๔ ๕๒๙                                     

โทรสาร                 ๐๔๕ ๕๒๔ ๕๒๙                                     

** หมายเหตุ** (วัน เวลา ทำการ)                                      

แชร์ข่าว