โครงการเยี่ยมบ้านประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเอกวรรณ ได้ดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งการดำเนินงานของครูที่ปรึกษา มีความสำคัญ เรื่อง ดูแลการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับผู้ปกครองในด้านมิติสังคมและสภาพแวดล้อม ครูที่ปรึกษาจึงมีความจำเป็นต้องออกไปเยี่ยมบ้านของนักเรียน นักศึกษา ทำความรู้จักสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่ได้ส่งบุตร หลาน มาศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งเป็นการให้เกียรติกับผู้ปกครองได้มีส่วนในการพัฒนางานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณต่อไปดังนั้น งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.วัตถุประสงค์

          1 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้มีโอกาสออกเยี่ยมบ้านของนักเรียน นักศึกษา พบผู้ปกครองสร้าง ความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

          2 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้สร้างเครือข่าย ระดับชุมชนและท้องถิ่นในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

          3 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้ทำการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

2. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ

          2.1 เชิงปริมาณ

                   2.1.1 ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา พบผู้ปกครอง จำนวน 144 หลังคาเรือน

                   2.1.2 ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองดำเนินงานสานความสัมพันธ์ช่วยดูแลนักเรียน นักศึกษา จำนวน 144 คน ไม่ให้ลดจำนวนลงเกินร้อยละ 5

          2.2 เชิงคุณภาพ

                   2.2.1 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้สร้างเครือข่าย ระดับชุมชนและท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพิ่มปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

แชร์ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น