แบบติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คนละ 2,000 บาทตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการตามนโยบายและมีแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งไปยังสถานศึกษาแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ได้จัดทำแบบติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลฯ ทางระบบออนไลน์ โดยการสแกน QR Code ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 รายละเอียดดังแบบติดตามประเมินผลฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

1.แบบประเมินออนไลน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา

หรือ

2.แบบประเมินออนไลน์สำหรับผู้ปกครอง

หรือ

แชร์ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น