วิชาชีพเด่น เน้นความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานด้วยใจ”

            โครงการและงานวิจัยในช้นเรียน ประจำปีการศึกษา

 กลับหน้าหลัก  
แผนภูมิการบริหารงาน  
แผนที่ตั้งวิทยาลัย  
รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี  
คู่มือกำกับติดตามการประกันคุณภาพ  
โครงสร้างหลักสูตร  
เครื่องมือการประกันคุณภาพภายใน  
ประกันคุณภาพคุณภาพภายใน ๒๕๕๒  
ประกันคุณภาพคุณภาพภายใน ๒๕๕๓  
ประกันคุณภาพคุณภาพภายใน ๒๕๕๔  
ประกันคุณภาพคุณภาพภายนอกรอบ ๓  
เอกสาร/คำสั่งต่างๆ  

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 
คู่มือจรรยาบรรณ ครู  
ตาราง commond Data set  
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน  

 


   

 

โครงการและผลงานการวิจัยในชั้นเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

  •       


    โครงการและผลงานวิจัยในชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๓

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
๙๓ .๑๐ ถนนอรุณประเสรฐิ ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทร : ๐-๔๕๕๒-๔๕๒๘-๙  โทรสาร : ๐-๔๕๕๒-๔๕๒๙